Μετανάστευση Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων

Ανανέωση άδειας διαμονής

Πατήστε εδώ για να υποβάλλετε αίτημα ανανέωσης της άδειας διαμονής σας. Αίτημα ανανέωσης μπορείτε να υποβάλλετε το νωρίτερο δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της ή σε περίπτωση αλλαγής σκοπού διαμονής.
Μετάβαση

Αρχική Χορήγηση άδειας διαμονής

Πατήστε εδώ εάν υποβάλλετε αίτημα χορήγησης άδειας διαμονής για πρώτη φορά ή αίτημα χορήγησης άδειας διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους
Μετάβαση

Λοιπές αιτήσεις και δηλώσεις

Πατήστε εδώ για κάθε άλλο είδος αιτήματος ή δήλωσης
Μετάβαση