Μετανάστευση Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Όροι χρήσης

Κάνοντας χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΓΓΜΠ), o χρήστης αποδέχεται πλήρως τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που ακολουθούν. Η ΓΓΜΠ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης. Τυχόν μεταβολές, θα κοινοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΜΠ, ευθύνεται αποκλειστικά για την εγκυρότητα, ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που παρέχει, κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΜΠ, μέσω σύνδεσης από το ΟΠΣ "Ολομέλεια", είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών κωδικών του (όνομα χρήστη και συνθηματικό). Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο, και αυτό χρησιμοποιήσει κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία για λογαριασμό του.

Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην εκάστοτε υπηρεσία. Περαιτέρω, η ΓΓΜΠ τηρεί ημερολόγια καταγραφής των ενεργειών που εκτελούν οι χρήστες κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP addresses).

Η ΓΓΜΠ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει. Μεταβολές στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή χωρίς να έχει απαραίτητα προηγηθεί σχετική ενημέρωση. Η ΓΓΜΠ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης των υπηρεσιών από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτών, από την υποβολή ανακριβών στοιχείων, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτών, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτές, από διακοπές της σύνδεσης στο διαδίκτυο, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.