ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Γενικές οδηγίες

Χρόνος σύνδεσης

Για λόγους ασφαλείας, ο μέγιστος κάθε φορά χρόνος χρήσης της υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Με την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος, η υπηρεσία αποσυνδέει αυτόματα το χρήστη, με μήνυμα 'Λήξη χρόνου σύνδεσης...', και απαιτείται εκ νέου είσοδος. Ο χρόνος σύνδεσης που απομένει εμφανίζεται στο άνω τμήμα της οθόνης με κόκκινους χαρακτήρες.

Αποσύνδεση από το χρήστη

Για λόγους ασφαλείας, συνίσταται η αποσύνδεση του χρήστη από το σύστημα όταν δεν επιθυμεί περαιτέρω χρήση της υπηρεσίας, πατώντας 'Αποσύνδεση', στο άνω τμήμα της οθόνης.